CONFIRM YOUR PAYMENT

หากคุณเลือกวิธีการชำระเงินด้วยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้เราทราบโดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม